2015. április 22., szerda

Áfabajok: vigyázzon a felszámolás során vásárolt vagyontárgyakkal!

Dr. Szeiler Nikolett adozona.hu oldalon megjelent cikke alapján

Jóval a piaci ár alatt lehet hozzájutni a felszámolási eljárás alá vont vállalkozások vagyontárgyaihoz. A jónak hitt üzlet azonban könnyen visszaüthet, ha a vevő nincs tisztában a számlázási szabályokkal, és – akárcsak a cikkünkben említett esetben – tévesen igényel vissza áfát, ami miatt jelentős adóbírságot ró ki rá az adóhatóság.
Esetünkben a vevő termékeket vásárolt egy felszámolás alatt lévő cégtől. Erre úgy került sor, hogy a felszámoló pályázat útján meghirdette az adós vállalkozás vagyontárgyait. A felszámoló a nyilvános pályázati felhívást és az árverési hirdetményt – a Cégközlönyben való közzététellel egyidejűleg –közzéteheti az internetes honlapján, internetes hirdetési adatbázisban, sajtótermékekben, továbbá az árverés helye szerinti települési polgármesteri hivatal hirdetőtábláján is. Így bárki licitálhat, pályázhat, és megvehet egy-egy vagyontárgyat.

A vagyontárgy értékesítésénél azonban a felszámoló tévesen állította ki a számlát: egyenes áfával, fordított áfa helyett. Az áfatörvény szabálya szerint a felszámolási eljárás hatálya alatt álló adóalany által teljesített értékesítés fordított adózás alá esik. A vevő szintén nem vette észre a hibát, és befogadta a téves számlákat, majd áfával kifizette a megvásárolt terméket.

Az áfatörvény 142. paragrafusának g) pontja szerint azonban az adót a termék beszerzője, a szolgáltatás igénybevevője fizeti a vállalkozásban tárgyi eszközként használt termék értékesítése, valamint egyéb, a teljesítéskor a szokásos piaci árat tekintve 100 ezer forintnak megfelelő pénzösszeget meghaladó termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás esetében, ha a teljesítésre kötelezett adóalany felszámolási vagy bármely más, fizetésképtelenségét jogerősen megállapító eljárás hatálya alatt áll. (A szolgáltatásnyújtással is indokolt volt az áfaszabályt kiegészíteni, mivel felszámolás során előfordulhat például vagyoni értékű jog értékesítése is, amelyre eddig nem lehetett a fordított adózást alkalmazni.)

A felszámolás alatti termékértékesítés tehát fordított adózás alá esik, így a számlán feltétlenül fel kellett volna tüntetni a vevő adószámát, a számlát áfa felszámítása nélkül kellett volna kiállítani a vevő részére, és egyértelműen utalni kellett volna arra, hogy az áfát a vevőnek kell megfizetnie, tehát szerepeltetni kellett volna a bizonylaton a „fordított adózás” kifejezést.

Jogesetünkben a vevő az áfabevallásban visszaigényelte a tévesen felszámított áfát. A NAV elkezdte ellenőrizni az ügyletet a bevallások utólagos vizsgálatával. A revizorok megállapították a vevő által elkövetett hibát, és kiszabták az adóbírságot. Bevallások utólagos vizsgálata esetén nincs lehetőség önellenőrzésre vagy javításra, így csak arra van mód, hogy a vevő visszakérje – akár per során is – a jogosulatlanul felszámított áfa összegét a felszámolótól, továbbá jelezze a felszámoló felé az elkövetett számlázási hibát, és kérje annak javítását – amennyiben erre még lehetőség van.

Az adófizetési kötelezettségnek a felszámolás alatt álló adóalanyról a termékbeszerzőre, szolgáltatás igénybevevőjére való áthelyezhetőségének – így a fordított adózásnak – feltétele természetesen, hogy a termékértékesítőre, szolgáltatásnyújtóra és a teljesített ügyletre olyan áfabeli szabályok vonatkozzanak, amelyek alapján az ügyletet ténylegesen terheli olyan adófizetési kötelezettség, ami a termék vevőjére, a szolgáltatás igénybevevőjére áthelyezhető. Így feltétel egyrészt az, hogy az ügylet teljesítője adófizetésre kötelezett legyen, másrészt az, hogy az ügylet maga tényleges adófizetési kötelezettséggel járjon.

Abban az esetben, ha a felszámolás alatt álló adóalany által használt számítógépet vásárolja meg egy vállalkozás, általában fordított adózás alkalmazandó, függetlenül attól, hogy mekkora a számítógép ára, illetve a forgalmi értéke. Nem alkalmazandó azonban fordított adózás a tárgyi eszközként használt számítógép adásvételére akkor, ha a számítógép értékesítése az áfatörvény 87. paragrafusa alapján adómentes, vagyis akkor, ha az értékesítő adóalany a kérdéses számítógépet, kizárólag olyan – az áfatörvény 85-86. paragrafusai szerint – adómentes termékértékesítéséhez, szolgáltatásnyújtásához használta, hasznosította, amely miatt a felszámolás alatt álló adóalanyt a számítógép előzetesen felszámított adója tekintetében adólevonási jog nem illette meg.

Miért jó mégis felszámolás alatti ingatlant, termékeket vásárolni?A pályázat útján meghirdetett vagyontárgyakat általában jóval a piaci ár alatt értékesítik, így, aki szeret NAV vagy bírósági végrehajtási liciteken vásárolni, az felkeresheti a felszámolók árveréseit is.

Érdemes azonban odafigyelni, hogy a felszámoló által kért ár ne legyen túl alacsony, mert ilyen esetben a bíróság megállapíthatja a feltűnő értékaránytalanságot, illetve egy kellemetlen NAV-vizsgálat is várhat a cégre. Ez főleg áron alul eladott ingatlanok értékesítésekor szokott előfordulni.

Mi minősül normál piaci árnak?Az áfatörvény alkalmazásában a szokásos piaci ár fogalma alatt az áfatörvény 255. paragrafusában meghatározottak értendők. Ennek megfelelően a szokásos piaci ár az a teljes pénzösszeg, amelyet tisztességes versenyfeltételek mellett az adott termékértékesítéssel vagy szolgáltatásnyújtással összehasonlítható körülmények között a teljesítés helye szerinti államban, a teljesítés időpontjában a termék beszerzőjének, illetve a szolgáltatás igénybevevőjének fizetnie kell egy tőle független termékértékesítőnek, szolgáltatásnyújtónak.

Összehasonlítható körülmények hiányában a szokásos piaci ár termékértékesítés esetén nem lehet alacsonyabb a termék beszerzési áránál, ilyen ár hiányában pedig a teljesítés időpontjában megállapított előállítási értékénél. Összehasonlítható körülmények hiányában a szokásos piaci ár szolgáltatásnyújtás esetén nem lehet alacsonyabb annál a pénzben kifejezett összegnél, amely a szolgáltatás nyújtójánál a teljesítés érdekében kiadásként felmerült. Annak számítása során, hogy az ügylet szokásos piaci ára meghaladja-e a 100 ezer forintot, általános forgalmi adót nem tartalmazó értéket kell figyelembe venni.

Megszűnő és maradó kötelezettségÉrdemes tudni, hogy a felszámolt cégek ingatlanán és egyéb vagyontárgyain fennálló elidegenítési és terhelési tilalom a felszámolás kezdő időpontjában, a visszavásárlási és vételi jog, valamint a zálogjog a vagyontárgy értékesítésével megszűnik. A szükségessé vált törlést az ingatlan-nyilvántartásban – a felszámoló megkeresésére az értékesítési jegyzőkönyv vagy adásvételi szerződés alapján – az ingatlanügyi hatóság, illetve a jelzálogjogot nyilvántartó más szervezet végzi. Tehát azért sem kell aggódni, hogy terhekkel vásárol meg valaki egy ingatlant vagy más vagyontárgyat, ugyanis az értékesítéssel az említett kötelezettségek törlődnek. 

Tudni kell viszont, hogy a haszonélvezeti jog nem szűnik meg, így jó vigyázni, ha ilyen bejegyzést látnak egy felszámolással érintett cég ingatlanjának tulajdoni lapján.


Ezen a weboldalon lévő cikkek és információk a Dr. Szeiler Ügyvédi Iroda szellemi termékei. A weboldal tartalmának másolása változatlan, vagy nagymértékben azonos tartalmú szöveges vagy bármilyen egyéb (nyomtatott anyag, előadás) felhasználása, hozzájárulásunk nélkül tilos és díjköteles. Amennyiben weboldalunk bármely tartalmát harmadik személyek honlapján azonos vagy hasonló formában megtaláljuk, másolt oldalanként - másolt oldalnak minősül az adott oldalról legalább egy bekezdésnyi szöveg átvétele – 1000 Euró kötbért számlázunk a jogtalan felhasználónak havonta. A másolással a harmadik személy kifejezetten elfogadja ezen kötbér megállapodást.
A honlapon elérhető tartalom nem minősül konkrét jogi tanácsadásnak, ajánlattételnek vagy erre történő felhívásnak, célja csupán a tájékoztatás, és hogy értesüljenek olvasóink a Dr. Szeiler Ügyvédi Irodáról és annak szakterületéről.

2015. április 16., csütörtök

Kültag lehet-e ügyvezető? Itt van a minisztériumi állásfoglalás!

Sok vitát kiváltott, hogy lehet-e a kültag ügyvezető, ugyanis az új Ptk. rendelkezése a laikusok számára nem érthető. Az Igazságügyi Minisztériumtól kértünk állásfoglalást.
A Polgári törvénykönyvben a következő szerepel: "Ptk. 3:156. § A kültag nem lehet a társaság vezető tisztségviselője."

Az erről szóló személyes állásfoglalásomat már az Adózónán korábbi cikkemben kifejtettem.

Mivel továbbra is kételyek merültek fel olvasóinkban arról, hogy lehet-e a bt. kültagja vezető tisztségviselő, ezért az Igazságügyi Minisztérium Gazdasági Kodifikációs Főosztályától kértünk állásfoglalást az ügyben. A kültag tehát lehet ügyvezető, azonban a minisztérium felhívja mindenki figyelmét, hogy amennyiben a kültagot nevezik ki ügyvezetőnek, a beltagnak igen figyelmesnek kell lennie, mert a kültag rossz ügyvezetéséért is a beltag felel teljes vagyonával. Az állásfoglalás a következővel indokolja, hogy a kültag igenis lehet vezető tisztségviselő:

"A Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:156. §-a (a továbbiakban Ptk.) megállapít egy általános modellt, amely szerint a betéti társaság üzleti tevékenységét, az operatív feladatokat a betéti társaság beltagja irányítja, kültag viszont nem lehet vezető tisztségviselő. A szabály valóban diszpozitív, a 3:1. § (2) bekezdése hatálya alá tartozó szervezeti-működési szabály, amelynek meghatározása tekintetében a társaság tagjai szerződéses szabadsággal rendelkeznek. Ebből következően a társasági szerződésben kültag is megjelölhető vezető tisztségviselőként. Itt kívánom felhívni a figyelmet a Ptk. 3:155 §-ára, mely szerint a betéti társaságra a közkereseti társaságra vonatkozó szabályokat rendelik alkalmazni (a speciális eltéréseket nem tekintve), ennél fogva betéti társaságnál sem jelölhető ki ügyvezetővé, aki nem tagja a társaságnak (3:144. § (2) bekezdés).

Az, hogy a kültag lásson el vezető tisztségviselői feladatköröket, a társaság tagjainak döntésén múlik. A társaság beltagja a társaság kötelezettségei tekintetében korlátlan felelősséggel tartozik. A Ptk. főszabályként a beltaghoz rendeli az ügyvezetést, ezzel a jogalkotó a korlátlan felelősséggel érintett beltagot érdekeltté teszi abban, hogy a társaság tevékenységének vezetése körében konzekvens és felelősségteljes döntéseket hozzon, hiszen ügyvezetési tevékenysége a társaság vagyoni helyzetére is kihatással van, a társasági vagyon tekintetében pedig ő a korlátlan helytállásra kötelezett személy.”

Az igazságügy minisztérium állásfoglalása továbbá kitér egy igen lényeges körülményre is, miszerint a teljes vagyonával felelős beltagnak jól meg kell gondolnia, hogy rábízza-e az ügyvezetést a kültagra, mivel a kültag tevékenysége súlyos kihatással lehet rá:

„Ha a társaság tagjai úgy döntenek, hogy a kültagot bízzák meg az ügyvezetési feladatokkal, az azzal jár, hogy a társaság kötelezettségeiért helytállással nem tartozó tag döntései ugyan a kültagra vagyonjogi kötelezettséget nem hárítanak, azonban a beltagot a Ptk. 3:154. §-a alapján érintik, így kialakulhat egy olyan helyzet, hogy a beltag mögöttes felelősségéből adódóan a kültag döntése nyomán a társaságra háruló vagyoni következményeket mégis a beltag viseli. Ennek kockázatát tehát a társaság tagjai mérik fel és viselniük kell az ebből adódó következményeket.”

Az állásfoglalás végzetül megemlíti, hogy létezik olyan kényszerhelyzet, amikor a kültag a törvény erejénél fogva válik ügyvezetővé (Ptk. 3:158. §). Ilyen eset, amikor a társaságnak egyetlen tagja marad – és ez a tag nem ügyvezető. Ebben az esetben:

– a társasági szerződés módosításáig vagy
– annak hiányában a társaság jogutód nélküli megszűnéséig vagy a felszámoló kirendeléséig a kültag is elláthat ügyvezetési feladatot, de csak abban az esetben, ha megfelel a vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályoknak.
Ezen a weboldalon lévő cikkek és információk a Dr. Szeiler Ügyvédi Iroda szellemi termékei. A weboldal tartalmának másolása változatlan, vagy nagymértékben azonos tartalmú szöveges vagy bármilyen egyéb (nyomtatott anyag, előadás) felhasználása, hozzájárulásunk nélkül tilos és díjköteles. Amennyiben weboldalunk bármely tartalmát harmadik személyek honlapján azonos vagy hasonló formában megtaláljuk, másolt oldalanként - másolt oldalnak minősül az adott oldalról legalább egy bekezdésnyi szöveg átvétele – 1000 Euró kötbért számlázunk a jogtalan felhasználónak havonta. A másolással a harmadik személy kifejezetten elfogadja ezen kötbér megállapodást.
A honlapon elérhető tartalom nem minősül konkrét jogi tanácsadásnak, ajánlattételnek vagy erre történő felhívásnak, célja csupán a tájékoztatás, és hogy értesüljenek olvasóink a Dr. Szeiler Ügyvédi Irodáról és annak szakterületéről.

2015. április 9., csütörtök

Hogyan lehet a Bt. kültagja vezető tisztségviselő?


Hogyan lehet a bt. kültagja vezető tisztségviselő? Így változott a törvény

  • dr. Szeiler Nikolett ügyvéd, adótanácsadó
 
A betéti társaságok újból fénykorukat élik, hiszen a kata adózás bevezetésével sok vállalkozásnak vonzó lett a bt.-alapítás. Cikkünkben összefoglaljuk, milyen szabályokkal kell tisztában lenniük az ilyen vállalkozási formát választóknak. Egyebek között arra a kérdésre is választ adunk, hogyan lehet a kültag vezető tisztségviselő egy bt.-ben.
A korábbi gazdasági társaságokról szóló törvény és az új Ptk. közötti legfőbb különbség az, hogy a gazdasági társaságokról szóló törvény (Gt.) kógens szabályozást alkalmazott, az új Ptk. társaságokra vonatkozó rendelkezései viszont diszpozitívak. A jogi nyelvet lefordítva ez azt jelenti, hogy az új Ptk. megengedi, hogy a felek a társasági szerződésben eltérjenek a törvény rendelkezéseitől, míg a korábbi szabályozás az eltérést csak akkor tette lehetővé, ha erre a törvény kifejezetten utalást tett.

Természetesen az új Ptk. is tartalmaz olyan szabályokat, amelyektől nem enged eltérést (kógens), azonban ezeket kifejezetten nevesíti például semmis a létesítő okirat olyan rendelkezése, amely a jelen fejezet rendelkezéseitől a kisebbség hátrányára tér el.

A jogalkotó célja az volt, hogy nagyobb teret engedjen a tagok elképzeléseinek a vállalkozásaikkal kapcsolatban úgy, hogy emellett adjon egy zsinórmértéket is az általánosan alkalmazott jogszabályokról. Ez sok esetben fejtörést fog okozni az ügyvédeknek, hiszen nekik, mint jogalkalmazóknak adta azt a feladatot az új Ptk., hogy szabadon eldönthessék, egyes új Ptk.-ban leírt szabályoktól el lehet-e térni vagy sem, a korábban hatályos törvény konkrétan meghatározta az ilyen eseteket.

A kisebbségben lévő tagok és a hitelezők védelme

Az új Ptk. kifejezett célja a hitelezők védelme, az új társasági szerződésnek is meg kell ennek felelnie, ezt a törvény kifejezetten deklarálja:

„3:4 § (3) A jogi személy tagjai, illetve alapítói nem térhetnek el az e törvényben foglaltaktól, ha

a) az eltérést e törvény tiltja; vagy
b) az eltérés a jogi személy hitelezőinek, munkavállalóinak vagy a tagok kisebbségének jogait nyilvánvalóan sérti, vagy a jogi személyek törvényes működése feletti felügyelet érvényesülését akadályozza.”

A korábban hatályos Gt. megengedte, hogy a társasági szerződésben a tagok rendelkezhessenek arról, hogy a kültag is jogosult legyen a társaság üzletvezetésére és a társaság szervezeti képviseletének az ellátására.

Következőképpen szólt a törvényi szabályozás:

"109. § (1) A kültag a társaság üzletvezetésére – a 110. § (2) bekezdésében szabályozott eset kivételével, illetve, ha a társasági szerződés eltérően nem rendelkezik – nem jogosult. A tagok gyűlése tevékenységében a kültag is részt vesz."

Az új Ptk. részeként módosított Gt. azonban úgy rendelkezik, hogy a kültag nem lehet vezető tisztségviselő, ez a szabály sokak számára megtévesztő lehet.

Az új Ptk. szerinti szabályozás:

"Ptk. 3:156. § A kültag nem lehet a társaság vezető tisztségviselője."

A fentiekben írtak alapján, ha a társasági szerződés tartalmazza, hogy a kültag vezető tisztségviselő lehet, akkor ez a szabályozás a jelen törvények alapján is lehetséges. Azonban, ha a társasági szerződés ezt nem tartalmazza, akkor az általános, törvényben leírt szabály lép életbe, miszerint a kültag nem lehet a társaság vezető tisztségviselője.

További változások a bt.-k életében:
A betéti társaságok korábban jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok voltak, az új Ptk. alapján azonban a bt. jogi személy. A törvény kimondja továbbá, hogy a társaság ügyvezetését a vezető tisztségviselő – a társasággal kötött megállapodása szerint – megbízási jogviszonyban vagy munkaviszonyban láthatja el. (A betéti társaságokra a közkereseti társaságokra irányuló rendelkezéseket kell alkalmazni, így tehát ha nem találnak meg valamit a betéti társaságok rendelkezései között, érdemes a közkereseti társaságokra vonatkozó szabályokat is elolvasni.)
A betéti társaságoknál üzletvezetésre jogosult tag helyett az ügyvezető kifejezést kell használni, de a vezető tisztségviselő kifejezés megmarad.

A tagi felelősség változásaA tagi felelősség változásainak szabályozása tartalmilag azonos a korábbi és a jelenlegi törvényben, azonban az új Ptk. pontosítja a normaszöveget, mikor a beltagra vonatkozó rendelkezések szerinti helytállási kötelezettségre utal a kültaggá vált beltag esetében. Az új törvényi rendelkezés szerint „ha a társaság beltagja kültaggá válik, a kültaggá válástól számított ötéves jogvesztő határidőn belül a beltagra vonatkozó rendelkezések szerint áll helyt a módosítást megelőzően keletkezett társasági tartozásokért”.

A betéti társaságok megszűnéseA korábbi törvény és az új Ptk. annyiban tér el egymástól, hogy a vezető tisztségviselőnek minősülés időtartamát „a társasági szerződés módosításáig”, illetve a „szerződés módosításának hiányában a jogutód nélküli megszűnésig vagy a felszámoló kirendeléséig” határozza meg, míg a korábbi törvény ezt a „bejelentés megtételéig”, illetve a „kényszertörlési eljárás megindításáig” szabályozta.

Amennyiben a betéti társaságnak nem maradt vezető tisztségviselője vagy vezető tisztségviselőnek minősíthető tagja, a társaság részére felügyelőbiztost rendel ki a nyilvántartó bíróság.
új Ptk. 3:158. § [A társaság jogutód nélküli megszűnése]
(1) A jogi személy jogutód nélküli megszűnésének általános esetein túl a betéti társaság jogutód nélkül megszűnik abban az esetben is, ha valamennyi beltag vagy valamennyi kültag tagsági jogviszonya megszűnik, és az ettől számított hat hónapos jogvesztő határidőn belül a társaság nem jelenti be a nyilvántartó bíróságnak, hogy a társasági szerződés megfelelő módosításával helyreállította a betéti társaságként való működés feltételeit, vagy azt, hogy a betéti társaságot közkereseti társasággá alakította át.
(2) Ha a beltagok vagy kültagok hiánya vagy a társasági tagok számának egy főre csökkenése következtében a társaságnak nem maradt vezető tisztségviselője, a társasági szerződés módosításáig vagy a szerződés módosításának hiányában a jogutód nélküli megszűnésig vagy a felszámoló kirendeléséig az a tag minősül vezető tisztségviselőnek, aki megfelel a vezető tisztségviselőkre vonatkozó törvényi előírásoknak. Ebben az esetben a társaság vezető tisztségviselője kültag is lehet. Ha a társaságnak nem maradt ilyen tagja, a társaság részére a nyilvántartó bíróság felügyelőbiztost rendel ki.”

ÖsszefoglalvaAz új Ptk. betéti társaságokra vonatkozó változásaiban nagy változás nem történt, csak más szellemiségben kell vizsgálni az új szabályokat, tekintettel arra, hogy az új Ptk.-tól a tagok eltérhetnek, ha azt a törvény kifejezetten nem tiltja.

Ezen a weboldalon lévő cikkek és információk a Dr. Szeiler Ügyvédi Iroda szellemi termékei. A weboldal tartalmának másolása változatlan, vagy nagymértékben azonos tartalmú szöveges vagy bármilyen egyéb (nyomtatott anyag, előadás) felhasználása, hozzájárulásunk nélkül tilos és díjköteles. Amennyiben weboldalunk bármely tartalmát harmadik személyek honlapján azonos vagy hasonló formában megtaláljuk, másolt oldalanként - másolt oldalnak minősül az adott oldalról legalább egy bekezdésnyi szöveg átvétele – 1000 Euró kötbért számlázunk a jogtalan felhasználónak havonta. A másolással a harmadik személy kifejezetten elfogadja ezen kötbér megállapodást.
A honlapon elérhető tartalom nem minősül konkrét jogi tanácsadásnak, ajánlattételnek vagy erre történő felhívásnak, célja csupán a tájékoztatás, és hogy értesüljenek olvasóink a Dr. Szeiler Ügyvédi Irodáról és annak szakterületéről.