2014. november 7., péntek

Jelentős változások jönnek 2015-ben az adózás rendjében
  • dr. Szeiler Nikolett ügyvéd, adótanácsadó adózóna.hu oldalon megjelent cikke alapján:

Több ponton is módosítaná a kormány az adózás rendjéről szóló törvényt az új adócsomagban. Egyebek mellett változik a tételes adóbevallási kötelezettség esetében az egyedi számlákat érintő értékhatár 2 millió forintos szabálya, a munkáltatói adó-megállapítási szabályok határideje, az automata berendezéseket üzemeltetők bejelentési kötelezettsége, az elévülésre vonatkozó szabály és a kapcsolt vállalkozások fogalma is.
A jövő évtől május 20-a helyett április 30-áig kell a munkáltatónak az adóalapot és az adót a magánszemély nyilatkozata alapján megállapítani és június helyett május 20-áig kell azt továbbítania az adóhatósághoz – derül ki az adótörvény-módosítási csomagból.

Az Art. 27. § (4) bekezdése az alábbiak szerint változik: a munkáltató az adóalapot és az adót a magánszemély nyilatkozata alapján, az adóévet követő év március 20-áig átadott igazolások figyelembevételével az adóévet követő év április 30-áig állapítja meg és erről igazolást ad. A munkáltató az adómegállapítást az adóévet követő év május 20-áig elektronikus úton továbbítja az állami adóhatósághoz.

A tételes adóbevallási kötelezettség esetében az egyedi számlákat érintő értékhatár 2 millió forintról 1 millió forintra csökken.Az általános forgalmi adó alanya termék beszerzése, szolgáltatás igénybevétele esetén azon számlákról, amelyekben az áthárított általános forgalmi adó összege a 1 000 000 forintot eléri vagy meghaladja, arról az adó-megállapítási időszakról teljesítendő általános forgalmi adó bevallásban, amelyben az ügylet teljesítését vagy az előleg megfizetését tanúsító számla alapján adólevonási jogot gyakorol, számlánként nyilatkozni köteles

– a terméket értékesítő, szolgáltatást nyújtó általános forgalmiadó-alany adószámának első nyolc számjegyéről,

– az általános forgalmi adó alapjáról és áthárított általános forgalmi adó összegéről, a számla sorszámáról,

– valamint a számlában az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 169. § g) pontja szerint feltüntetett időpontról, ennek hiányában a számla kibocsátásának keltéről.Könyvvizsgáló is képviselheti az ügyfelet az adóhatóság előttA könyvvizsgáló jelenleg csak úgy tudja – jogszerűen – képviselni ügyfeleit, ha igazolja, hogy könyvviteli szolgáltatásra vagy adótanácsadásra jogosult gazdasági társaság alkalmazottja, tagja. A képviseletre jogosult személyek körébe 2015. január 1-től egzakt módon is bekerül a könyvvizsgáló.

Az adóhatóság előtt a legtöbb ügyben a képviseleti jogosultságát igazoló ügyvéd, ügyvédi iroda, európai közösségi jogász, adószakértő, okleveles adószakértő, adótanácsadó, könyvelő, számviteli, könyvviteli szolgáltatásra vagy adótanácsadásra jogosult gazdasági társaság alkalmazottja, tagja, környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos ügyben termékdíj ügyintéző szakképesítéssel rendelkező személy, közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt eseti meghatalmazás, megbízás alapján más nagykorú személy lehetett képviselő.
Kötelező az élelmiszer-értékesítést végző automata berendezések bejelentése 2015. március 31-éig.Az automata berendezést üzemeltető adózó köteles a külön jogszabályban meghatározott adattartalommal az állami adóhatósághoz elektronikus úton bejelenteni

– az értékesítés megkezdését, legkésőbb az értékesítés megkezdését megelőző napon,

– az értékesítés megszüntetését, legkésőbb az azt megelőző napon,

– az értékesítésnek az adózó érdekkörén kívül eső okból bekövetkezett megszűnését, legkésőbb az értékesítés megszűnésének napján,

– haladéktalanul, a külön jogszabályban meghatározott adattartalomban bekövetkezett bármely változást.

Duplájára emelkedik a mulasztási bírság, ha az adózó ismételten jogsértést követ el. Amennyiben az adózó a jogsértést ismételten követi el, úgy a kiszabható mulasztási bírság összege magánszemély adózó esetén 500 ezer forintig, más adózónál 1 millió forintig terjedhet. A magánszemély adózó eddig 200 ezer forintig, más adózó 500 ezer forintig terjedő mulasztási bírsággal volt sújtható.

Nemzetközi megkeresések esetén, amennyiben nem érkezik válasz, 180 nap után lezárhatja az adóhatóság az ellenőrzést, a korábbi 1 év várakozási idő helyett.Jelenleg a külföldi adóhatóság a megkeresésétől számított 1 éven belül nem válaszol, az ellenőrzés a válasz hiányában is befejezhető, ha a tényállás egyébként tisztázott. Ebben az esetben az ellenőrzési határidő szünetelésének utolsó napja a külföldi adóhatóság megkeresésének postára adásának napjától számított 1 év utolsó napja.

Változik az elévülési idő új eljárás eseténAz adó megállapításához való jog elévülése 6 hónap helyett 12 hónapra változik 2015. január 1-jétől, ha a NAV felügyeletére kijelölt miniszter felügyeleti intézkedés keretében, illetve, ha az adóhatósági határozat bírósági felülvizsgálata során a bíróság új eljárás lefolytatását rendeli el.

Jelentősen bővül a kapcsolt vállalkozások köreAz új adócsomag jelentősen kibővíti a kapcsolt vállalkozás fogalmát azzal az esettel, ha a felek közötti azonos ügyvezetésen keresztül megvalósul a döntő befolyás a gazdasági társaság üzleti és pénzügyi politikájára.

A változtatás alapja az, hogy a kapcsolt vállalkozások közötti ügyletek esetében is szükséges azon tranzakciókra vonatkozóan is a szokásos piaci ár elve szerinti adózás megkövetelése, ahol a felek jelenleg nem minősülnének kapcsolt vállalkozásnak, azonban az ügylet, a felek közötti valamely speciális kapcsolódás miatt mégsem tekinthető teljesen független körülmények közötti, piaci alapon létrejöttnek.

Ezen a weboldalon lévő cikkek és információk a Dr. Szeiler Ügyvédi Iroda szellemi termékei. A weboldal tartalmának másolása változatlan, vagy nagymértékben azonos tartalmú szöveges vagy bármilyen egyéb (nyomtatott anyag, előadás) felhasználása, hozzájárulásunk nélkül tilos és díjköteles. Amennyiben weboldalunk bármely tartalmát harmadik személyek honlapján azonos vagy hasonló formában megtaláljuk, másolt oldalanként - másolt oldalnak minősül az adott oldalról legalább egy bekezdésnyi szöveg átvétele – 1000 Euró kötbért számlázunk a jogtalan felhasználónak havonta. A másolással a harmadik személy kifejezetten elfogadja ezen kötbér megállapodást.

A honlapon elérhető tartalom nem minősül konkrét jogi tanácsadásnak, ajánlattételnek vagy erre történő felhívásnak, célja csupán a tájékoztatás, és hogy értesüljenek olvasóink a Dr. Szeiler Ügyvédi Irodáról és annak szakterületéről.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése