2015. március 26., csütörtök

Hogyan hajtsuk be a pénzünket külföldről per nélkül?

Sok esetben okoz fejtörést, ha olyan üzleti partner vagy magánszemély nem fizeti meg a tartozását, aki az országhatáron kívül, más EU-tagországban tartózkodik (kivétel ez alól Dánia). Ilyen esetekre nyújt megoldást az európai fizetési meghagyás, amikor a jogosult a saját országában nyújthatja be a kérelmet, és pereskedés nélkül juthat a pénzéhez.
Mikor alkalmazható, hogyan lehet kérvényezni?
Az európai fizetési meghagyást nem vitatott, lejárt pénzkövetelések esetében lehet igénybe venni. Az eljárás az Európai Unió tagállamainak területén alkalmazható polgári ügyekben. (Kivéve a közigazgatási jogkörben okozott károk megtérítése iránti igények, a házassági vagyonjogon és az öröklési jogviszonyon alapuló igények, valamint a szerződésen kívüli kötelmekből eredő követelések érvényesítése.)

Az európai fizetési meghagyás előfeltétele, hogy az ügy határon átnyúló jelleggel bírjon. Az ügy attól minősül határon átnyúló jellegűnek, ha az adós EU-tagállamban rendelkezik állandó lakóhellyel, székhellyel vagy szokásos tartózkodási hellyel. Természetesen magyar kötelezett ellen kizárólag magyar fizetési meghagyásos eljárást kezdeményezhet a magyar jogosult.

Az eljárás kérelemre indul ugyanúgy, ahogy a magyar fizetési meghagyás. Kérelmet bármely Magyarországon működő közjegyzőnél, egy erre rendszeresített formanyomtatványon elő lehet terjeszteni. A közjegyző harminc napon belül megvizsgálja a kérelmet, és amennyiben megfelelően van kitöltve, kézbesíti az európai fizetési meghagyást a kötelezettnek.

A kérelemhez bizonyítékokat, mellékleteket nem kell csatolni, azonban a kérelmen fel kell tüntetni a követelést alátámasztó dokumentumokat. A kötelezett a kézhezvételtől számított harminc napon belül küldheti vissza az ellentmondását, ez esetben az eljárás perré alakul és a közjegyző továbbítja az ügyet a bírósághoz. Amennyiben a perré alakulást a jogosult nem kívánja, ezt már előre jelezheti a közjegyzőnek.

Az ellentmondás folytán perré alakuló európai fizetési meghagyásos eljárásban a jogosultat a bíróság hívja föl arra, hogy harminc napon belül a peres eljárás illetékét rója le, az ügyre vonatkozó részletes tényállításait adja elő, és bizonyítékait terjessze elő.

Az eljárásban a beadványokat írásban, az eljáró közjegyzőnél lehet előterjeszteni. Az eljárásban kizárólag papír alapú beadványok alkalmazhatók; az eljáró közjegyző az iratokat papíron állítja elő, és kézbesítteti a félnek.

Az eljárás díja
Az eljárási díj mértéke a főkövetelés tőkeösszegének (több főkövetelés esetén azok együttes tőkeösszegének) a 3 százaléka, de legalább 5000 és legfeljebb 300 000 forint. Ha az eljárásban ötnél több fél vesz részt, a díj minimális mértéke annyiszor 1000 forint, ahány fél van (a 3 százalékos mértéket és a 300 000 forintos maximumot a szabály nem érinti). Külföldi pénznemű főkövetelés esetén a benyújtása napján érvényes jegybanki középárfolyamon számított forintértéke után kell a díjat megfizetni.

Végrehajtás
Amennyiben a kötelezett nem élt ellentmondással, a pénzkövetelés végrehajthatóvá válik. Végrehajthatóvá nyilvánított fizetési meghagyás alapján a végrehajtás elrendelése abban a tagállamban kérhető, ahol a kötelezettnek végrehajtás alá vonható vagyona van.

A végrehajtás elrendelésére annak a tagállamnak a jogszabályi előírásai vonatkoznak, amelyben az elrendelést kérik. Ez sok utánajárást igényel, mert a Magyar Közjegyzői Kamara nem ad felvilágosítást arról, hogy más tagállamban miként kell végrehajtást foganatosítani.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése