2018. január 17., szerda

Bt. végelszámolása: tagi kölcsön rendezése, végelszámoló javadalmazása, járulékai

Adótartozások

Végelszámolással csak akkor szüntethető meg a társaság, ha nincs semmilyen nyitott kötelezettsége, se szállítói, se adó, se tagi kölcsön tartozása. Ha végelszámolással kívánják megszüntetni a társaságot, akkor rendezni kell az adótartozást is. Ha nincs a társaságnak erre fordítható vagyona, akkor a tagoknak be kell fizetni a hiányzó összeget lehetőleg pótbefizetésként, vagy erre vonatkozóan felmerülhet a tartozás átvállalás lehetősége az adóhatósággal kötött egyezség alapján, de ez utóbbi esetben számítani lehet a társaságnál egy ellenőrzésre is. 

Tagi kölcsön rendezése

A tagi kölcsön tartozás elsősorban a visszafizetéssel rendezhető. Ha a tagi kölcsönt a társaság nem tudja visszafizetni, akkor a tagok elengedhetik. Ez ajándékozási illeték fizetési kötelezettség alá esik és mivel az elengedett kötelezettség bevételként kerül elszámolásra a társaságnál, adófizetési kötelezettséggel is járhat.
Az ajándékozási illeték tárgya a vagyoni értékű jognak ingyenes alapítása, ilyen jognak vagy gyakorlásának ingyenes átengedése, továbbá az ilyen jogról ellenszolgáltatás nélkül történő lemondás (ideértve a követelés elengedését is).
Az ajándékozási illeték általános mértéke 18%.
Az illetékkötelezettség keletkezését közvetlenül az állami adóhatóságnak kell bejelenteni 30 napon belül. A bejelentésre az adóhatóság által rendszeresített adatlap az AVBA bejelentő adatlap alkalmazható.  Amennyiben a vagyonszerzésről okirat is készült, úgy másolatban azt is mellékelni kell az adatlaphoz.
Ha van rá lehetőség, akkor szóba jöhet például a kötelezettség átvállalása is. Nem keletkezik illetékfizetési kötelezettség a gazdálkodó szervezetek közötti tartozásátvállalás esetén.
17. § (1) Mentes az ajándékozási illeték alól:a követelésgazdálkodó szervezetek közötti ajándékozás-ideértvea követelés-elengedést ésa tartozásátvállalástis - útján történő megszerzése;

n) a 18. § (2) bekezdése alapján a visszterhes vagyonátruházási illeték tárgyát nem képező ingó vagyontárgyaknak térítésmentes eszközátruházás keretében történő, gazdálkodó szervezet általi megszerzése, illetve


Bt ügyvezető járulékai

A végelszámolásra vonatkozó szabályok szerint a végelszámolás kezdő időpontjával a korábbi vezető tisztségviselő megbízatása megszűnik, a cég vezető tisztségviselője a végelszámoló lesz.
A végelszámoló megbízási szerződés alapján ingyen is elláthatja feladatait, de ha ő egyben a végelszámolás alatt álló társaság tagja is, akkor a minimum járulékot meg kell fizetni utána. 

Tbj. 4§ d) Társas vállalkozó:

1. a betéti társaság bel- és kültagja, a közkereseti társaság tagja, a korlátolt felelősségű társaság, a közös vállalat, az egyesülés, valamint az európai gazdasági egyesülés tagja, ha a társaság (ideértve ezen társaságok előtársaságként történő működésének időtartamát is) tevékenységében ténylegesen és személyesen közreműködik, és ez nem munkaviszony vagy megbízási jogviszony keretében történik (tagsági jogviszony),
2. a szabadalmi ügyvivői társaság, a szabadalmi ügyvivői iroda tagja, ha a társaság tevékenységében személyesen közreműködik,
3. az ügyvédi iroda, a közjegyzői iroda, a végrehajtói iroda, a gépjárművezető-képző munkaközösség, az oktatói munkaközösség tagja,
4. az egyéni cég tagja,
5. a betéti társaság, a közkereseti társaság és a korlátolt felelősségű társaság olyan természetes személy tagja, aki a társaság ügyvezetését nem munkaviszony alapján látja el, kivéve, ha az 1. alpont szerint társas vállalkozónak minősül,
Felhívjuk figyelmét, hogy válaszunk tájékoztató jellegű.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése