2014. december 3., szerda

Kilépett tagnak jár-e osztalék?

Adózói kérdés: Egy kft. tulajdonosa, aki a társasággal munkaviszonyban van, 2014. évben közbenső mérleg alapján osztalékelőleget vett fel. Osztalékelőleg fizetésére a közbenső mérleg szerint a fedezet rendelkezésre állt. Osztalékelőleg kifizetését követően a tag értékesítette az üzletrészét, azzal a feltétellel, hogy a 2014. évben képződött eredményből osztalék illeti meg. Munkaviszonya az üzletrész eladása után is a társaságnál megmaradt. A 2014. évi mérleg jóváhagyása 2015. évben történik meg. Arra szeretnénk választ kapni, hogy a kilépett tag jogosult-e a kilépés után osztalékra, ha erről korábban (még az üzletrész értékesítését megelőzően) taggyűlés döntött? A kifizetett osztalékelőleg – mivel a mérleg jóváhagyásakor már nem üzletrésztulajdonos van szó – milyen jövedelemnek minősül: osztalék, egyéb jövedelem, esetleg bérjövedelem? Továbbá annak milyen adófizetési kötelezettsége keletkezik, és mikor? Az osztalékelőleg kifizetésekor a személyi jövedelem adót levonják, bevallják és megfizetik.

Főszabályként az osztalék annak a tagnak jár, aki az osztalék megállapításakor a társaságban tagsági jogviszonnyal rendelkezik.
 Ptk. 3:185. § [Az osztalék]
(1)    A tagot a társaságnak a tag javára történő kifizetések céljából felosztható és a taggyűlés által felosztani rendelt saját tőkéjéből a törzsbetétek arányában meghatározott összeg (a továbbiakban: osztalék) illeti meg. Osztalékra az a tag jogosult, aki az osztalékfizetésről szóló döntés meghozatalának időpontjában a társasággal szemben a tagsági jogok gyakorlására jogosult. A tag osztalékra a már teljesített vagyoni hozzájárulása arányában jogosult.
A társasági szerződésben, vagy alapszabályban ettől eltérő rendelkezés is szerepelhet. Az osztalékra való jogosultságot más időponthoz is köthetik. Ha ilyen módon szabályozták az osztalékfizetést az alapító okiratban vagy társasági szerződésben, akkor a kivált tagnak is fizethető osztalék. Más esetben a fő szabály szerint kell eljárni. Ha a kilépett tagnak nem járna osztalék, de osztalékelőleget vett fel, akkor azt vissza kell fizetnie a társaságnak, és a megfizetett SZJA-t pedig vissza kell igényelni.
Ha a kilépett tag osztalékra jogosult, akkor a neki járó összeget a tagsági jogviszonyára tekintettel kapja osztalékként, így megítélésünk szerint az adófizetési kötelezettség is az osztalékra vonatkozóan áll fenn.
Meg kívánom ugyanakkor jegyezni, hogy a kilépő taggal az üzletrész átruházási/adás-vételi szerződésben mindennel el kell/kellett számolni, ezt ebben a szerződésben szükséges rögzíteni.
Üdvözlettel
Dr. Szeiler Nikolett

Ezen a weboldalon lévő cikkek és információk a Dr. Szeiler Ügyvédi Iroda szellemi termékei. A weboldal tartalmának másolása változatlan, vagy nagymértékben azonos tartalmú szöveges vagy bármilyen egyéb (nyomtatott anyag, előadás) felhasználása, hozzájárulásunk nélkül tilos és díjköteles. Amennyiben weboldalunk bármely tartalmát harmadik személyek honlapján azonos vagy hasonló formában megtaláljuk, másolt oldalanként - másolt oldalnak minősül az adott oldalról legalább egy bekezdésnyi szöveg átvétele – 1000 Euró kötbért számlázunk a jogtalan felhasználónak havonta. A másolással a harmadik személy kifejezetten elfogadja ezen kötbér megállapodást.

A honlapon elérhető tartalom nem minősül konkrét jogi tanácsadásnak, ajánlattételnek vagy erre történő felhívásnak, célja csupán a tájékoztatás, és hogy értesüljenek olvasóink a Dr. Szeiler Ügyvédi Irodáról és annak szakterületéről.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése